ผลงานตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ สำนักวิชานิติศาสตร์
Laws, school of law, WU, นิติศาสตร์, วลัยลักษณ์

อมรรัตน์ อำมาตเสนา และสิณิษฐา ดิษฐปาน, ปัญหาทางกฎหมายและการจัดให้มีมาตรการกำกับการผลิต การบริโภค และการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมของพืชกระท่อมในประเทศไทย, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชการระดับชาติ (Proceeding) นิติพัฒน์ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7, ธันวาคม 2565, 234 – 252

 

Tanatthep Tianprasit, Amornrat Kulsudjarit, Bajrawan Nuchprayool, Amornrat Ammartsena, The Study of the Guidelines for Applying Administrative Fine or Non-criminal (Pinai) Fine to Replace the Criminal Punishment under the Alcohol Control Act B.E. 2551,  Nitipat NIDA Law Journal, 2/2565, 51 – 76

 

อมรรัตน์ อำมาตเสนา, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรังนกจากบ้านนกแอ่นกินรัง ในมาเลเซีย และแนวทางการออกแบบกฎหมายควบคุมการผลิตของประเทศไทย, วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566.

 

ศิวรุฒ ลายคราม, เศรษฐาวิชญ์ นาคเพ็ง, กัญญาณัฐ แก้วกุ้ง, ณุวัฒน์ ตาตุ, มาตรการกักขังแทนค่าปรับกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-มิถุนายน 2566. 141 – 163.

 

เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์, วศิน ยิ้มแย้ม, และ จักรี อดุลนิรัตน์ ‘การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านการดำเนินคดีปกครองของศาลยุติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น’ วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

 

Yimyam, Wasin   Bunchueng, Aright, Suggestion to Empower the Supreme Court to Constitutional Review in Thailand, Kasetsart Journal of Social Sciences (Q2), Volume 45, Issue 1

 

Poungjinda, Wachiraporn   Pathak, Shubham   Bimbilovski, Ivan. Legal Protection against Patent and Intellectual Property Rights Violations Amidst COVID-19. Emerging Science Journal (Q1), Volume 7 , 225-237.

 

Laikram, Siwarut, Pathak, Shubham, Ratification of ICRMW toward the ILO Conventions amid COVID-19 in Thailand, Emerging Sciences Journal (Q1), Volume 6 , 193-211.

 

Ammartsena, Amonrat   Choeypunt, Thanawat , Water Management under the Law on Water Resources: Thailand’s Guidelines on Sustainable Water Development and Conservation, Water Conservation and Management

Pathak, S., & Laikram, S. (2022). Cooperative education during Covid-19 pandemic: enhancing legal rights and professional development of interns in Thailand. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 13(2), 133-149.

Laikram, S., & Pathak, S. (2022). Essentialities of ratifying CED in Thailand: human rights amid Covid-19 pandemic. Emerging Science Journal, 6, 57-70.

Laikram, S., & Pathak, S. (2022). Ratification of ICRMW toward the ILO Conventions amid COVID-19 in Thailand. Emerging Science Journal, 6, 193-211.

Laikram, S., & Pathak, S. (2022). The effectiveness of corporate law on agency issues in ASEAN’s developing countries. Kasetsart Journal of Social Sciences, 43(1), 146-152.

Poungjinda, W., & Pathak, S. (2022, May). Educational Reforms Amid COVID-19 in Thailand. In Frontiers in Education (Vol. 7, p. 905445). Frontiers.

Unhavaithaya, J. (2022). A Comparative Study of Legal Measures to Protect Local Wisdom Under International Conventions. Journal of Management Information & Decision Sciences, 25, 1-9.

Yimyam, W., & Arunotivivat, Y. (2022). การ ตรวจ สอบ การ กระทำ ทาง ปกครอง โดย องค์กร ตุลาการ ใน ประเทศ ญี่ปุ่น. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 4(1), 13-28.

Yimyam, W. (2022). การ ปฏิรูป กระบวนการ ควบคุม ความชอบ ด้วย รัฐธรรมนูญ ของ กฎหมาย ใน ประเทศไทย. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 4(3), 20-35.

Lasongyang, W. (2022). Legal Measures To Protect Employees From Sexual Harassment. Journal of Positive School Psychology, 6(8).

 

Jintana Unhavaithaya and Amonrat Ammartsena2021. “Measures to Protect Fishing Workers and Solutions to Human Trafficking.” Journal of Legal, Ethical and Regulatory 24, Special Issue 1: 1-5.

Smith, Robert B., Mark Perry, and Nucharee N. Smith2021. “Three Shades of Data: Australia, Philippines, Thailand.” Singapore Journal of Legal Studies (March): 76-99.

Tanarat Mangkud2021. “Different Paradigms in the 2007 and 2019 Definitional Reforms of Sexual Offences Under the Thai Penal Code: A Unique Development.” International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, 30 pages, https://doi.org/10.1007/s11196-020-09809-3

Nucharee N. Smith2020. “The 4th Industrial Revolution Requires Strong Intellectual Property Laws: Where does Thailand Stand?” Walailak Journal of Science and Technology 17, 12 (December): 1294-1306.

Siwarut Laikram and Phooknapa Phaladej. 2020. “Corona Virus Outbreak: The International Law Sanitary Measures.” Asia Social Issues 13, 1: 1-31.

ศิวรุฒ ลายคราม และ จีน่า มากาเร็ต ซัมเมอร์. 2563. “วิกฤตโควิด 19 กับมาตรการกักกันทางกฎหมาย.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3,  1 (มกราคม-มิถุนายน): 82-99.

Angayar K. Ramaiah, Ningrum N. Sirait, and Nucharee N. Smith. 2019. “Competition in Digital Economy: The State of Merger Control on Consumer Transportation in ASEAN.” International Journal of Modern Trends in Business Research 2, 7 (April): 66-82.

Nucharee N. Smith and Robert B. Smith. 2019. “Has Thailand Learnt Any Lessons from the Bowring Treaty and the Treaty of Amity?” Athens Journal of Law 5, 4 (October): 405-418.

Smith, Robert B. and Nucharee N. Smith2019. “Investor-State Dispute Settlement and Infrastructure Projects: A Potential Impediment to Good Engineering and Planning Outcomes in Australia?” Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering 15, 1: 1-7.