อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-476218
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76218
E - mailsiwarut.la@wu.ac.th
อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477124
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77124
E - mailamonrat.am@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ พวงจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477121
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77121
E - mailwachiraporn.po@wu.ac.th
อาจารย์ณุวัฒน์ ตาตุ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายเอกชน และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477118
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77118
E - mailnuwat.ta@wu.ac.th
อาจารย์ ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477119
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77119
E - mailtinlaphas.ja@wu.ac.th
อาจารย์ โยษิตา ซ้ายขวัญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายการเงิน และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477125
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77125
E - mailyosita.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ขวัญมณี มณีโชติ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477126
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77126
E - mailkwanmanee.ma@wu.ac.th
อาจารย์กนกพล นิกรเพสย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477128
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77128
E - mailkanokphol.ni@wu.ac.th
อาจารย์ประดิภา สุวรรณรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทะเล

และกฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477123
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77123
E - mailpradipha.su@wu.ac.th
อาจารย์ณฏฐพล บัวเงิน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Intellectual Property Law, International Commercial and Business Law

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477123
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77117
E - mailnodtapol.bu@wu.ac.th
อาจารย์นิตยา ลิ่มเรืองกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Intellectual Property Law, International Commercial and Business Law

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477120
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77120
E - mail-
อาจารย์ณัฐจิรา ไกรทอง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477116
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77116
E - mail-