บุคลากรสนับสนุน

นาง กรรณิการ์ จันทรปาน คงอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77101
E - mailjkannika@wu.ac.th
  
นาง ณัฐชนัญ สบเหมาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477102
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77102
E - mailsnathjan@wu.ac.th
  
นางสาวพีรยา ห้องโสภา
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477103
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77103
E - mailpeeraya.ho@wu.ac.th
  
นางสาวอารียา กลับเฒ่า
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477101
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77101
E - mailareeya.kb@wu.ac.th