วิสัยทัศน์
Laws, school of law, WU, นิติศาสตร์, วลัยลักษณ์
พันธกิจ
Laws, school of law, WU, นิติศาสตร์, วลัยลักษณ์
อัตลักษณ์
Laws, school of law, WU, นิติศาสตร์, วลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์
  • เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยภายใต้กฎหมาย “มาตรา ๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๖(๒),(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมติของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกข้อกฎหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๖๕”
  • เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
  • การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
  • เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบและมีความเป็นเลิศสู่สากลในด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์
  • เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชากฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในใช้การบังคับใช้กฎหมาย มีจิตสำนึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการดำเนินการวิจัยผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรและสังคมต่อไป
วัฒนธรรมองค์กร
Laws, school of law, WU, นิติศาสตร์, วลัยลักษณ์

         แนวทางการบริหารสำนักวิชานิติศาสตร์จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะความรู้ทางกฎหมาย ทักษะการสอน และผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) มีความชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละต่อองค์กร จัดการเรียนการสอนให้เป็นสากลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวการสอนมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ (UK PSF) เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นแรงกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป