ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ
รักษาการแทนคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-477101-3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77115
E - mailpwijittr@wu.ac.th
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราภรณ์ พวงจินดา
รักษาการแทนรองคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477121
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77121
E-mailwachiraporn.po@wu.ac.th
  
อาจารย์ขวัญมณี มณีโชติ
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477126
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77126
E - mailkwanmanee.ma@wu.ac.th
  
อาจารย์โยษิตา ซ้ายขวัญ
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477125
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77125
E - mailyosita.sa@wu.ac.th
  
อาจารย์กนกพล นิกรเพสย์
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-477128
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77128
E - mailmkanokwa@wu.ac.th
  
อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-477124
เบอร์โทรศัพท์ภายใน77124
E - mailamonrat.am@wu.ac.th
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวรุฒ ลายคราม
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-4776218
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76218
E - mailsiwarut.la@wu.ac.th